Přeskočit na obsah

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti Fechtner Group s.r.o., zaps. v OR vedeném v Městský soud v Praze pod sp. zn. C 349516 souhlas se zpracováním mých osobních údajů. 

  1. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – Fechtner Group s.r.o.

Název: Fechtner Group s.r.o.

IČ: 10850431

se sídlem

zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze

https: www.fwc.cz

email: david.fechtner@fwc.cz

tel.: 603869118

(dále i je jen jako „Správce“)

  1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem (iii) z důvodu plnění tohoto smluvního vztahu.

  1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

  1. a) jméno a příjmení;
  2. b) email;
  3. c) telefonní číslo.

 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

  1. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  1. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.